Trang chủ » TRƯÒNG PHÁI QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH

TRƯÒNG PHÁI QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH

Tư vấn kế toán 24 Tháng Hai, 2020

Các nhà tiên phong của trường phái

1- Henri Fayol

Chia công việc quản lý thành 6 phạm trù kỹ thuật, thương mại, tài chính, an ninh, kế toán, hành chánh và đưa ra 14 nguyên tắc quản lý tổng quát :

–           Phân chia công việc

–           Trách nhiệm và quyền hạn

–           Kỷ luật

–           Thống nhất chỉ huy

–           Thống nhất điều khiển

–           Cá nhân lệ thuộc lợi ích chung

–           Thù lao

–           Tập trung và phân tán

–           Cập bậc, tuyến hay xích lãnh đạo

–           Trật tự hay sắp xếp người và vật vào đúng chỗ cần thiết

–           Công bằng

–           Ổn  định nhiệm vụ

–           Sáng kiến

–           Tinh thần đoàn kết

 

 

2- Max Weber (1864-1920) với hệ thống quan liêu bàn giấy (bureaucracy) lý tưởng

–           Phân công lao động

–           Hệ thống quyền hành

–           Tuyển chọn nhân viên khoa học

–           Hành vi hành chánh và các quyết định phải thành văn bản

–           Quản lý phải tách rời sở hữu.

–           Những luật lệ công bằng, áp dụng chính thức cho mọi người

 

 

3- Chester Barnard (1886-1961) với lý thuyết về sự chấp nhận quyền hành:

–           Cấp dưới hiểu rõ sự ra lệnh

–           Nội dung ra lệnh phù hợp với mục tiêu tổ chức

–           Nội dung ra lệnh phù hợp với lợi ích cá nhân họ

–           Nội dung ra lệnh phù hợp với khả năng thực hiện của họ.

Nhận xét về trường phái hành chánh

–           Ưu điểm: cho rằng năng suất lao động sẽ cao trong một tổ chức được sắp đặt hợp lý.

–           Nhược điểm: các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn định, ít thay đổi quan điểm quản lý cứng rắn, ít chú ý điến con người nên dễ dẫn tới việc xa rời thực tế

Thẻ bài viết

Chia sẽ bài viết