Trang chủ » Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

5
(59)

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia làm hai loại, bao gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chia làm hai loại bao gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.
Thành lập công ty tnhh 1 thành viên
Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

1. Bản chất pháp lý của công ty TNHH 1 thành viên

Trong quá trình phát triển, pháp luật công ty đã có những quan niệm mới về công ty đó là thừa nhận mô hình công ty TNHH một thành viên.

Thực tiễn kinh doanh ở nước ta các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn , doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một cá nhân, tổ chức đầu tư về bản chất cũng được tổ chức và hoạt động giống như công ty TNHH một thành viên (một chủ sở hữu).

Luật Doanh nghiệp (1999) quy định chỉ có tổ chức được thành lập công ty TNHH một thành viên; Luật Doanh nghiệp (2005), Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã phát triển và mở rộng cá nhân cũng có quyền thành lập công ty TNHH một thành viên.

Theo đó, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty).

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2.Công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm sau đây:

– Do một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (trách nhiệm hữu hạn).

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần

3. Chế độ pháp lý về tài sản

Các quy định về tài sản và chế độ tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được quy định cụ thể như sau:

– Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.

Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và tổ chức, cá nhân có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

– Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

4. Quản trị nội bộ của công ty TNHH 1 thành viên

* Đối với công ty TNHH một thành viên là tổ chức

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

– Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

– Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

Đối với công ty có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định.

Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ lúc nào.

– Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức của công ty gồm: Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc . Hội đồng thành viên gồm tất cả những người đại diện theo uỷ quyền.

– Trường hợp một người được bổ nhiệm là đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức của công ty gồm: Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám .

Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên khác hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam; trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng giám đốc) do Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định từ các Điều 80 đến Điều 82 Luật Doanh nghiệp 2020.

* Đối với công ty TNHH một thành viên là cá nhân

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên là cá nhân gồm: Chủ tịch công ty; Giám đốc (Tổng giám đốc).

Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc).

Quyền, nghĩa vụ cụ thể của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng giám đốc) đã ký với Chủ tịch công ty

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Tiêu thức  CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
Đặc điểm tổ chức
Thành viên Chỉ 1TV là cá nhân or tổ chức
TN pháp lý TN hữu hạn các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn ĐL
Vốn Cnhượng 1 phần or toàn bộ cho tổ chức or cá nhân khác
Không rút lợi nhuận khi không thanh toán nợ & nghĩa vụ TS khác
Tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân
Đại diện PL Chỉ 1 người (Chủ tịch cty/chủ tịch HĐTV là ĐDPL)
Chuyển quyền sở hữu TS góp vốn Phải chuyển quyền sở hữu sang cty
Phát hành chứng khoán, Cổ phần Chỉ được phát hành chứng khoán
Quản trị nội bộ TV là tổ chức: Mô hình    1 người được UQ
Chủ tịch cty=> GĐ(TGĐ)=> KSV
TV là tổ chức: Mô hình    2 người được UQ
HĐTV=> GĐ(TGĐ)=> KSV
TV là cá nhân: Mô hình 1 CTịch cty => GĐ(TGĐ)
ĐDPL quy định tại điều lệ
TV là cá nhân: Mô hình 2 CTịch cty ( có thể là GĐ cty)
=> GĐ(TGĐ)
( đi thuê)
Xử lý vốn góp
Thời hạn góp vốn 90 ngày
Góp chưa đủ vốn cam kết -> thay đổi GCN ĐKDN
CNhượng 1 phần hoặc toàn bộ VĐL
Điều chỉnh ĐKDN Sau 30 ngày (từ khi kết thúc 90 ngày)
Triệu tập cuộc họp bất thường
Lý do triệu tập Họp khi có >=2/3 số TV dự họp
Nghị quyết thông qua Nghị quyết thông qua khi có >1/2 số TV dự họp tán thành
Sửa đổi, Bổ sung điều lệ, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ VĐL >= 3/4 TV tán thành


BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN.

Tổng hợp các đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên

 BÁO GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Báo giá thành lập doanh nghiệp thành lập công ty
Báo giá thành lập doanh nghiệp thành lập công ty TNHH 1 Thành viên


BẢNG BÁO GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

NỘI DUNG DỊCH VỤ GÓI GIẢN ĐƠN
1.000.000 đ
GÓI CƠ BẢN
2.000.000đ
GÓI VIP HOÀN THIỆN
3.000.000đ
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Dấu tròn loại tốt
Điều lệ công ty
Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia
Lập hồ sơ góp vốn thành viên/cổ đông
Tư vấn mở TK Ngân hàng + Thông báo số tài khoản lên Sở KHĐT
Đăng ký nộp thuế điện tử
Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu
Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử
Biển hiệu công ty
Báo cáo thuế Quý đầu
Giao nhận hồ sơ tận nơi
Chữ ký số 4 năm
Hóa đơn điện tử 

Sự khác biệt chỉ có ở dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi

  1. Chi phí phải trả đúng như cam kết trong gói thành lập như báo giá không phát sinh chi phí nào nữa
  2. Được tư vấn kỹ càng và đầy đủ các mã ngành, vốn, điều kiện thành lập… sao cho phù hợp
  3. Giải quyết hồ sơ nhanh, gọn, chính xác, luôn luôn đúng hẹn
  4. Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND
  5. Tư vấn và hỗ trợ sau thành lập để khách hàng có thể đi vào hoạt động nhanh nhất

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện công việc quý khách hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn, giải đáp kịp thời.

Qúy khách tham khảo những dịch vụ kế toán mà chúng tôi cung cấp: DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Theo dõi Fanpage để được cập nhật kiến thức DVKT MAI THANH

DV KẾ TOÁN THUẾ MAI THANH
Địa chỉ: 113/8/9 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
VP: Số 8, Đường 155, Bình Mỹ, TPHCM
Liên hệ: 0907 723 900
Email: Phamthanhmaind91@gmail.com

DỊCH VỤ CỦA MAI THANH

Dịch vụ thành lập công ty ⭐ Cung cấp dịch vụ thành lập DN nhanh gọn, chính xác
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói ⭐ Kế toán đúng chuẩn mực kế toán, đúng luật thuế ban hành
Dịch vụ thuê văn phòng ảo ⭐ Văn phòng ảo trọn gói nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí
Dịch vụ quyết toán thuế ⭐ Làm lại hồ sơ, xử lý số liệu để quyết toán được nhanh gọn
Dịch vụ bảo hiểm ⭐ Dịch vụ bảo hiểm đảm bảo lợi ích của người lao động
Dịch vụ giải thể DN  ⭐ Giải thể nhanh gọn, rút ngắn thời gian cho khách hàng

Đánh giá 5 / 5. Lượt đánh giá: 59

No votes so far! Be the first to rate this post.

DỊCH VỤ CỦA MAI THANH

Dịch vụ thành lập công ty ⭐ Cung cấp dịch vụ thành lập DN nhanh gọn, chính xác
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói ⭐ Kế toán đúng chuẩn mực kế toán, đúng luật thuế ban hành
Dịch vụ thuê văn phòng ảo ⭐ Văn phòng ảo trọn gói nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí
Dịch vụ quyết toán thuế ⭐ Làm lại hồ sơ, xử lý số liệu để quyết toán được nhanh gọn
Dịch vụ bảo hiểm ⭐ Dịch vụ bảo hiểm đảm bảo lợi ích của người lao động
Dịch vụ giải thể DN  ⭐ Giải thể nhanh gọn, rút ngắn thời gian cho khách hàng

Chia sẽ bài viết